Мета атестації педагогічних працівників:

активізація творчої професійної діяльності педагогів;

підвищення відповідальності за результати роботи;

оцінка особистісних якостей;

визначення рівня якості виконання педагогами посадових обов'язків, зазначених:

професійно-кваліфікаційних характеристиках, нормативно-правових документах;

забезпечення соціального захисту компетентної педагогічної праці.

Основні принципи атестації:

демократизму;

загальності;

всебічності;

систематичності;

колегіальності;

доступності та гласності;

безперервної освіти і самовдосконалення;

морального і матеріального заохочення.

ПАМ'ЯТКА

по вивченню параметрів діяльності педагога, який атестується

*Чи реалізує і модернізує зміст, форми, методи та засоби навчально-виховного процесу з огляду на нові завдання, що стоять перед дошкільним закладом;

*Чи розробляє нові підходи до ігрової та навчально-пізнавальної діяльності дітей дошкільного віку у світлі діючих програм;

*Чи наявний перспективний педагогічний досвід, досвід активізації дитячої творчості;

*Чи здійснює педагог постійний самоаналіз і самооцінку праці;чи здатний швидко пов'язувати нові знання з уже здобутими, вчасно позбуватися упереджень; чи наявна у педагога внутрішня духовна потреба у перебудові, у здатності до творчого освітньо-виховного процесу;

*Чи займається дослідницькою, інноваційною діяльністю і творчим узагальненням своєї праці;

*Чи вміє не протистояти нововведенням, не шкодувати зусиль і додаткового часу на переучування, пристосування до нової ситуації;

*Чи втілює у практику роботи принципи педагогіки співробітництва, партнерства;

*Чи може науково обґрунтувати вибір дій у конкретній педагогічній ситуації;

*Чи спроможний оригінально конструювати педагогічний процес, володіти мистецтвом і наукою співчуття чи готовий до співтворчості як вершинної точки спільності дорослого й дитини.

ТЕХНОЛОГІЧНА КАРТА ВИВЧЕННЯ ТВОРЧОЇ ДІЯЛЬНОСТІ

ВИХОВАТЕЛЯ ПІД ЧАС АТЕСТАЦІЇ

Науково-теоретична підготовка:

1.Знання теоретичних основ дошкільної психології та педагогіки.

2.3нання наукових методів дошкільної психології та педагогіки.

3.Знання історії розвитку науки і сучасних її досягнень.

4.3нання нормативно-правових документів з питань дошкільної освіти.

Методична підготовка:

1.Знання методик у роботі з дітьми раннього та дошкільного віку.

2.Володіння методами та прийомами.

3.Уміння організовувати ігрову та навчально-пізнавальну діяльність з дітьми дошкільного віку.

4.Уміння обґрунтовано, творчо підходить до проведення освітньо- виховної роботи з дітьми дошкільного віку.

Психолого-педагогічна підготовка:

1 .Знання психологічних і вікових особливостей дітей.

2.3нання психологічних закономірностей навчання, виховання,розвитку дошкільників.

3.Обізнаність із новими психолого-педагогічними технологіями.

Кiлькiсть переглядiв: 133