Базовий компонент дошкільної освіти затверджено наказом МОНМСУ № 615 від 22.05.2012 "Про затвердження Базового компонента дошкільної освіти (нова редакція)”

Інваріантна складова
освітні лінії:

"Особистість дитини”
"Дитина в соціумі”
"Дитина в природному довкіллі”
"Дитина в світі культури"
"Гра дитини”
"Дитина в сенсорно-пізнавальному просторі”
"Мовлення дитини”

Варіативна складова

"Комп'ютерна грамота”
"Іноземна мова”
"Хореографія”
"Шахи”

Засади нового Базового компонента


Визнання самоцінності дошкільного дитинства, його особливої ролі в розвитку особистості;


Збереження дитячої субкультури;
Створення сприятливих умов для формування особистісної зрілості дитини, її базових якостей;


Пріоритет повноцінного проживання дитиною сьогодення у порівнянні з підготовкою до майбутнього етапу життя;Повага до дитини, врахування індивідуального особистого досвіду дошкільника;
Компетентнісний підхід до розвитку особистості , збалансованість набутих знань, умінь, навичок, сформованість бажань, інтересів, намірів та особистісних якостей і вольової поведінки дитини;Надання пріоритету соціально-моральному розвитку особистості , формування уміння узгоджувати особисті інтереси з колективними;Формування цілісної картини світу, основ світогляду

Освітня лінія "Особистість дитини” передбачає:


Формування позитивного образу "Я”,створення бази особистісної культури дитини,її активної життєдіяльності;


Виховання в дитини позитивного ставлення до своєї зовнішності, формування основних фізичних якостей, рухових умінь,культурно-гігієнічних,оздоровчих навичок та навичок безпечної життєдіяльності

Освітня лінія "Дитина в соціумі” передбачає:


Формування навичок соціально визнаної поведінки, вміння орієнтуватись в світі людських взаємин, готовності співпереживати і співчувати іншим


Зміст освітньої лінії "Дитина в природному довкіллі” :


Містить доступні дитині уявлення про природу планети Земля та Всесвіт, розвиток емоційно-ціннісного та відповідального екологічного ставлення до природного довкілля


Зміст освітньої лінії "Дитина в світі культури”:


Формування почуття краси в її різних проявах, ціннісного ставлення до змісту предметного світу та світу мистецтва, розвиток творчих здібностей, формування елементарних трудових, технологічних та художньо-продуктивних навичок , самостійності , культури та безпеки праці

Зміст освітньої лінії "Гра дитини”:


Розвиток у дітей творчих здібностей, самостійності , ініціативності, організованості і ігровій діяльності та формування у них стійкого інтересу до пізнання довкілля і реалізації себе в ньому


Зміст освітньої лінії "Дитина в сенсорно-пізнавальному просторі”:


Передбачає сформованість доступних для дитини дошкільного віку уявлень , еталонів, що відображають ознаки, властивості та відношення предметів і об'єктів довколишнього світу;


Спрямована на інтеграцію змісту дошкільної освіти, формування у дітей пошуково-дослідницьких умінь, елементарних математичних уявлень, цілісної картини світу, компетентної поведінки в різних життєвих ситуаціях


Зміст освітньої лінії "Мовлення дитини”


Засвоєння дитиною культури мовлення та спілкування, елементарних правил користування мовою у різних життєвих ситуаціях

Кiлькiсть переглядiв: 336